Wij gaan voor niets minder dan kwaliteit.

KWALITEIT

Bij Kindercentrum Bambino is kwaliteit een continu verbeterproces. Dit houdt in dat wij ons (pedagogisch) beleid en werkwijzen periodiek evalueren, bijstellen en verbeteren. Want wij willen dat uw kind zich veilig en geborgen voelt op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Bovendien willen wij dat u uw kind met een gerust hart aan onze zorgen toevertrouwt. Dit is de eerste prioriteit van onze pedagogisch medewerkers, samen met de leidinggevenden.

KADERS

Onze dienstverlening wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Wet kinderopvang en en de afspraken die gemaakt zijn door de Branchevereniging Kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt jaarlijks getoetst door toezichthouders van de GGD. Op onze website, en op de website van het Landelijk Register Kinderopvang zijn deze inspectierapporten te vinden.

l

PEDAGOGIEK

Samen met ouders en andere betrokkenen willen wij een veilige omgeving scheppen, waarbinnen kinderen kunnen groeien. Door creativiteit, aandacht en vernieuwend denken, bieden wij mogelijkheden om talenten te ontwikkelen.

PEDAGOGISCH BELEID

Ons pedagogisch beleid verwoordt onze pedagogische visie en biedt kaders voor de wijze waarop wij de dienstverlening naar kinderen en ouders willen vorm geven. In dit beleid zijn uitgangspunten en basisdoelen van de opvang vastgelegd, die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.